Våra tjänster


HR stöd

Behovsanalys

Vi går igenom samtliga HR-områden för att se vad som saknas, vad som finns och vad som behöver utvecklas. Behovsanalysen görs utifrån hur väl ni står rustade utifrån de olika HR-processerna som omfattar Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta.

Efter det får ni en skräddarsydd handlingsplan med eventuella rekommendationer och åtgärder.

HR-stöd inhouse

Ibland behövs en interim HR-chef eller HR Partner under en kortare eller längre period. Ett HR-stöd kan behövas på heltid eller deltid och ibland handlar behovet om att driva ett förändringsarbete eller axla en roll i väntan på en rekrytering eller under en sjukskrivning.

Lönekartläggning

Sedan 2017 är en arbetsgivare ansvarig enligt lag skyldig att årligen genomföra lönekartläggning. Lönekartläggningen görs för att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Har du minst tio anställda behöver du även dokumentera arbetet med lönekartläggningen.

Värdegrundsarbete

En tydlig värdegrund hjälper organisationen att vägleda såväl chefer som medarbetare i det dagliga arbetet. Den blir en plattform för att bygga ett tydligt medarbetar- och ledarskap.

Organisationer med en tydlig och väl förankrad värdegrund har ett högre engagemang hos såväl medarbetar som kunder och ökar sina möjligheter att attrahera nya medarbetare. Vi hjälper er i hela processen oavsett om det handlar om att definiera en ny värdegrund eller att kommunicera, förankra och utveckla en befintlig.

Mångfald och inkludering

Varje arbetsgivare har ett ansvar för att säkerställa att ingen diskriminering sker och att arbeta aktivt för att främja alla människors lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Vi hjälper er med ett aktivt mångfalds och inkluderingsarbete som inte bara säkerställer era möjligheter att följa diskrimineringslagen men som även ger ett mervärde till er organisation. Mångfald och en inkluderande kultur ger inte bara organisationen en ökad kreativitet, innovationskraft och en bredare kompetensbas utan även ett starkare arbetsgivar-varumärke för att attrahera såväl potentiella medarbetare som kunder.


Dokumentstöd

På ett effektivt sätt anpassar vi mallar och stöd så att du får tillgång till riktigt bra verktyg, mallar och metoder för ett effektivt personalarbete.

Vi kan hjälpa dig att ta fram en personalhandbok som är lätt för dina medarbetare att förstå, som är överskådlig, välstrukturerad och lätt att orientera sig i. En personalhandbok skapar transparens och tydlighet för vad som gäller på företaget. Med en väl utformad personalhandbok kommer ni som arbetsgivare kvalitetssäkra rutiner och dokumentation inom HR-området.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska vara en naturlig del av verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående.

Ledarutveckling

Att bli en trygg ledare kräver inte enbart erfarenhet, utan även utbildning och stöttning. För att vidga dina vyer är nya perspektiv och insikter viktiga för att möjliggöra rätt handlande och agerande i det dagliga arbetet.

Vi har mångårig erfarenhet av ledarutveckling och att bidra till ett hållbart ledarskap. Våra utbildningar varvar teori med praktiska övningar för att du på bästa sätt ska utvecklas i din ledarroll.

Personlig-, Grupp eller Ledningsgrupps-
utveckling

Vi skräddarsyr paket med utvecklingsinsatser efter era behov för såväl individ som grupp. Vi kan erbjuda ett intern ledarutvecklingsprogram som är lika effektivt både för dig som är ny i rollen som för dig med lång erfarenhet. Forskning visar att ett internt ledarutvecklingsprogram har bättre effekt än att skicka chefer på dyra externa utbildningar.

Det kan handla om allt ifrån en enskild insats till ett utvecklingsprogram för ett stärkt medarbetarskap på hela företaget eller en insats för att stärka samarbete och effektivitet i en ledningsgrupp.

IDI -ett verktyg för att stärka ditt samspel och din effektivitet

IDI är ett digitalt verktyg som ger dig insikt i hur du upplevs i arbetet. Med denna insikt kan du förbättra ditt samspel med andra och öka din effektivitet och minska eventuella konflikter i din närhet. Vi är certifierade handledare i IDI och guidar såväl enskilda personer som medarbetar- och ledningsgrupper till ett bättre samarbetsklimat och ökad kreativitet och effektivitet.

Du kan läsa mer om verktyget på www.idi.se.

Behovsanpassade utbildningar

Vi erbjuder chefsutbildningar som passar just era behov och målsättningar. Det kan handla om att fylla på med kunskap inom exempelvis arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, rekrytering, utvecklingssamtal, lönesättning, svåra samtal, konflikthantering och liknande.

Coaching

Du kan ha stor glädje av coaching om du vill följande:

  • Utveckla dig i din yrkesroll
  • Utveckla din karriär
  • Skapa än bättre relationer med andra människor Ökad livskvalitet genom minskad stress
  • Bli bättre på att prioritera
  • Ha klarhet över dina egna mål och värderingar
  • Ha handlingsplaner som verkligen fungerar

… och mycket mer!